Effect of RhoC silencing on multiple myeloma xenografts and angiogenesis in nude mice.

Liu K#1, Sun MM#2, Zhao ZH1, Wei N1, Jiang GZ1, Wang ZY1, Zhang L1, Zhu XY3, Dai LP4, Yang...